kategorie
Platební řešení
Zpravodaj
Nejoblíbenější produkty
Nejoblíbenější produkty

Podmínky nákupu

VOP

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní údaje si vážíme a proto k nim přistupujeme profesionálně a citlivě. V žádném případě neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží). Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu. Všichni pracovníci Mao Direkt Import Kft., Kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, byly náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi. Získáváme od vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky. Pokud si nepřejete dostávat emaily s našimi akciemi, stačí je vypnout v nastavení vašeho účtu, případně nás o této skutečnosti stačí informovat e-mailem. Můžete nás kdykoli požádat o smazání Vámi vloženého příspěvku nebo všech vložených příspěvků z Vašeho účtu e-mailem. Rovněž nás můžete kdykoli požádat o smazání účtu a historie objednávek e-mailem, písemně nebo osobní návštěvou.

 1. Provozovatel internetového obchodu www.nynilevne.cz

Mao Direkt Import Kft.

Maďarsko

Budapest 1122

 Fakturačná adresa( servis adresa je uvedená nižšie):  Városmajor pouliční 19 / a  

IČO: 01-09-295712              (fakturační adresa, na tuto adresu neposílejte zásilky! adresu našeho servisu najdete níže při bodu záruka a servis!)

 1. IČO DPH: HU25909030
 2. DIČ: 8136717883

Provozovatel získává osobní údaje pomocí registračního formuláře, umístěného na svém webovém sídle www.nynilevne.cz

 1. Zprostředkovatel

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta č. 9

975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

 

Provozovatel poskytuje zprostředkovateli osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, dobírková částka.

 1. Účel zpracování osobních údajů
 • Vystavení daňového dokladu - faktury, ve smyslu zákona 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 2 písm. b).
 • Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním předem zaplaceného zboží.
 • Potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží - telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
 • Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na stránce www.nynilevne.cz
 • Evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací.
 • Zasílání novinek a akcí na internetovém obchodě www.nynilevne.cz, pokud o tuto službu projeví zákazník zájem.
 1. Seznam zpracovávaných osobních údajů
 • Fakturační údaje - jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, při registraci firem i IČO a DIČ
 • Údaje pro doručení - jméno a příjmení příjemce, adresa doručení
 • Kontaktní údaje:
 • Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem, doručení zboží kurýrní službou.
 • Adresa elektronické pošty (e-mail) - pro potřeby zaslání potvrzení objednávky a na další komunikaci se zákazníkem.
 • Údaje o Vašich objednávkách - pro potřeby jejich vybavení a řešení případných reklamací.
 1. Nutnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky.

 1. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuté

Osobní údaje neposkytujeme žádným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebného na samotné doručení zboží kurýrní službou.

 1. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

 1. Práva a povinnosti dotyčné osoby
 • Zákazník firmy Mao Direkt Import Kft. - dotyčná osoba ve smyslu zákona NR SR č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "dotčená osoba"), je povinen uvést při registraci účtu do internetového obchodu pouze úplné a pravdivé údaje.
 • Dotyčná osoba se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.
 • Dotyčná osoba se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce .
 • Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti, e-mailem, nebo osobní návštěvou v sídle společnosti od provozovatele vyžadovat:
 • Informace o stavu zpracování svých osobních údajů.
 • Informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje.
 • Odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
 • Opravu její nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
 • Likvidaci jejích osobních údajů
 • Všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dnů od jejich přijetí.
 • Dotyčná osoba si může uplatnit svá práva vyplývající ze zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to: e-mailem, písemně nebo osobně na adrese sídla společnosti.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vezměte prosím na vědomí, že i přes naše nejlepší úsilí nemůžeme zaručit, že zveřejněné informace a obrázky jsou bez závad a chyb a nemohou vést k právním nárokům. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za případné chyby.  

 

 1. Úvodní ustanovení
 • 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právní vztahy mezi společností Mao Direkt Import Kft. Maďarsko Budapest 1122 Városmajor pouliční 19 / a. Dodavatel je plátcem DPH. (Dále jen "Prodávající") a každou osobou, která je kupujícím zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.nynilevne.cz podle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "Kupující"), které vznikají při koupi uvedeného zboží.
 • 2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem pro internetový obchod www.nynilevne.cz (dále jen "Reklamační řád") a ustanoveními příslušných právních předpisů zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, zákona č.250 / 2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu.
 • 3. Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.nynilevne.cz (dále jen "zboží") uzavřena způsobem podle článku II. Všeobecných obchodních podmínek.
 • 4. Na Kupujícího, kterým je osoba nakupující zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob, se nevztahují ustanovení čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. "Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy" Všeobecných obchodních podmínek a ustanovení Reklamačního řádu. Odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku.
 1. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
 • 1. Kupující si objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stránce Prodávajícího (dále jen "objednávka") způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek.
 • 2. Kupující vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávce. Před definitivním odesláním objednávky má Kupující možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Změna vyplněných údajů je možná pomocí tlačítka ,, Zpět ", kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Kupující potvrdí objednávku tlačítkem ,, Odeslat objednávku". Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje, tj dodací a fakturační adresu se všemi v objednávkovém formuláři požadovanými údaji, e-mailový a telefonický kontakt na objednatele, název objednávaného zboží, množství a také čas a způsob dodání. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího.
 • 3. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán a může ji odvolat pouze v případě, že toto odvolání dojde Prodávajícímu dříve, než Prodávající odešle e-mail s akceptací objednávky Kupujícímu.
 • 4. Prodávající oznámí telefonicky nebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen "akceptace").

 

 • 5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace Prodávajícího Kupujícímu.

 

 • 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše kupní ceny, nákladů na přepravu, vzdáleností a podobně, žádat od Kupujícího autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. V případě že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem ve lhůtě určené Prodávajícím nevykoná, kupní smlouva se marným uplynutím této lhůty od počátku ruší. Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení smlouvy plnily.

 

 • 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku zboží v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce Prodávajícího. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku v katalogu zboží. O zrušení objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude Kupující informován telefonicky nebo emailem, který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře.

III. Cena a platební podmínky

 • 1. Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla akceptována Prodávajícím, řádně a včas zaplatit kupní cenu podle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek platnou v čase odeslání objednávky Prodávajícímu.
 • 2. Kupní cena za zboží je cena uvedená na internetové stránce Predávajúceh www.nynilevne.cz v čase odeslání objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Kupní cena je uvedena včetně DPH.
 • 3. Kupní cenu hradí Kupující podle zvoleného způsobu úhrady uvedeného v objednávce.

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

 1. a) přepravní náklady kurýrem po celé ČR spolu 99 kč s DPH
 • b) Částka dobírky 26 kčr s DPH
 • c) Online platby kreditní kartou jsou realizovány prostřednictvím systému Barioni. Informace o kartě se nedostanou k firmě. Poskytovatel služby, Barioni Payment Zrt. je pod dohledem Národní banky Maďarska, číslo licence: H-EN-I-1064/2013. "

 

Pokud Kupující neuhradí do 7 dní, může být objednávka Prodávajícím automaticky zrušena.

 • 4. Faktura na kupní cenu vystavena Prodávajícím, která bude zaslána Kupujícímu spolu se zbožím, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 • 5. V kupní ceně dle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek nejsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného zboží, ani náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. V- Podmínky dodání zboží Všeobecných obchodních podmínek. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
 • 6. V případě, kdy Kupující provede úhradu kupní ceny předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající vrátí zaplacenou kupní cenu Kupujícímu do 15 dnů od oznámení rozhodnutí Kupujícího, a to na účet Kupujícího, který zašle e-mailem infonynilevne@gmail.com
 • Platební brána Barioni (A Barioni Payment Zrt). představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Platební brána Fondy je pod dohledem Národní banky / číslo oprávnění MNB HU, č. H-EN-I-1064/2013. /. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn.

 

Více informací naleznete na naší internetové stránce: https://www.barion.com/sk/

1.

Dodací lhůta

 • 1. Zboží bude Kupujícímu dodáno ve lhůtě uvedené na internetové stránce Prodávajícího u příslušného zboží v katalogu zboží. Do této lhůty se započítávají pouze pracovní dny.
 • 2. Dodací lhůta začíná u zboží, jehož kupní cena bude Kupujícím hrazena při převzetí zboží, tj na dobírku, běžet dnem uzavření kupní smlouvy podle čl. II. Všeobecných obchodních podmínek, tj doručením akceptace prodávajícího Kupujícímu. V případě, že Kupující zvolil jiný způsob úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj například převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj od připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího.
 • 3. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání, případně nabídne jiný výrobek, srovnatelný s původním (náhradní plnění). V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat souhlas Kupujícího.
 • 4. Pokud Prodávající objednané zboží nemůže dodat a Kupující s Prodávajícím se nedohodli na náhradním plnění, je Prodávající povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu Kupujícímu do 15 dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží.

1.

Podmínky dodání zboží

 • 1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu až po úplném zaplacení jeho kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak.
 • 2. Dodání zboží bez objednaných služeb nebo bez základních instalací je v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin.
 • 3. Dodání.
 • 4. Možnosti doručení zboží a poplatky za tyto služby (platí pro celou ČR):
 1. a) Doprava kurýrem na adresu určenou Kupujícím, 99 kč s DPH
 • b) Částka dobírky: 26 kč s DPH
 • 5. Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

Kupující je povinen zboží od kurýra řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně, nejpozději do 24 hodin, oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky zbožím Kupující zásilku od přepravce nepřevezme. Podpisem předávacího protokolu Kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Faktura sloužící zároveň jako dodací list je vždy přiložena v zásilce s přepravovaným zbožím.

1.

Záruka a servis

 • 1. Záruku na zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Pokud není v katalogu zboží na internetové stránce Prodávajícího https://www.nynilevne.cz. nebo v přiloženém záručním listě uvedeno jinak, je záruční doba u zboží v ceně do 782 kč 6 měsíců nad 782 kč 12měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
 • 2. Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
 • 3. Kupující může uplatnit reklamaci:
 • Vrátit zboží zásilkovou službu na adresu:   adresát: Mao Direkt Import Kft ,Krajina: Maďarsko Mesto:Budapest  pšč :1116  ulica:Hunyadi J. utca 162
 • V případě nákupu elektronického příslušenství do automobilu, pokud kupující není schopen předložit fakturu vystavenou servisem za instalaci např. autorádia, ztrácí nárok na záruku.
 • -Reklamace mechanického poškození výrobku, nekompletnosti výrobku nebo jiných vad výrobku, které nebyly zjevné při převzetí zásilky, musí být uplatněny bezprostředně po převzetí zásilky, nejpozději však do 1 dne od převzetí zásilky. Pozdější reklamace tohoto druhu již nemohou být přijaty.
 • odesláním reklamovaného zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty poštou na adresu Prodávajícího:

 

Adresa pre vrátenie tovaru 

 • adresát: Mao Direkt Import Kft ,Krajina: Maďarsko Mesto:Budapest  pšč :1116  ulica:Hunyadi J. utca 162
 • Prosíme Vás aby ste adresáta/ údaje vyplnili presne. V opačnom prípade NEBUDÚ NÁM DORUČENÉ ZÁSIELKY!!!Za čo nebereme zodpovednosť! *Zásielky poslané na dobierku neprevezmeme ! 
 • Prosím aby ste zásielku podali prvou triedou balík-doporučení balík , v opačnom prípade maďarská pošta nám nedoručí vašu zásielku  a bude k vám vrátena  .
 • Ak posieláte k nám naspäť väčšiu zásielku prosím aby ste poslaly nám v maili dokumkent o podaní zásielky .
 • 4. V případě oprávněné reklamace, kdy Kupující uplatňuje reklamaci přímo u Prodávajícího, dopraví Prodávající opravené zboží Kupujícímu na vlastní náklady.
 • 5. K reklamovanému zboží Kupující přiloží čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží - fakturu a podrobný popis vady. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, při kterých se projevuje. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, tj včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, případně jiného příslušenství a pod.
 • 6. Postup reklamace a způsob odstranění vad zboží řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

 

VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

 • 1. Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Má Kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byly Prodávajícímu doručeny v uvedené lhůtě.
 • 2. Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 15 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy, a to buď odesláním zaplacené částky poštovní poukázkou na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího. Pokud by byl vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. To neplatí pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.
 • 3. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, Kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
 • prodej zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit
 • prodej zvukových nebo obrazových záznamů, které spotřebitel rozbalil
 • prodej počítačových programů, které spotřebitel rozbalil
 • prodej novin, časopisů a periodického tisku
 • 4. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit si u Kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.
 • Pokud hygienický výrobek vykazuje známky používání, jako jsou kosmetické přípravky, holicí strojky, IPL epilátory, zařízení pro úpravu vlasů, masážní přístroje a sluchátka atd.
 • 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.V takom prípade po informovaní kupujúceho, ak o to spotrebiteľ požiada, bude výrobok vrátený kuriérom, za poplatok: 130kč

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

https://www.nynilevne.cz/shop_ordered/49290/pic/elallascseh.pdf

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce Prodávajícího.
 • 2. Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.
 • 3. Odesláním objednávky potvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího ve znění platném k momentu odeslání objednávky.
 • 4. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce poštu Prodávajícího za účelem plnění kupní smlouvy uzavírané podle Všeobecných obchodních podmínek a za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e email, SMS zprávy, telemarketing). Souhlas Kupující uděluje na dobu do jeho odvolání. Kupující má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu Prodávajícího infonynilevne.@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího. Kupující uděluje souhlas dobrovolně. Kupující prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé. Elektronická forma poskytnutého souhlasu není písemnou formou ve smyslu § 7 odst. 2 z. č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • 5. Prodávající je vázán svou nabídkou zboží včetně jeho ceny od odeslání akceptace Kupujícímu až do doby dodání zboží Kupujícímu, pokud nestanoví některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán do doby stanovené na dodání zboží.
 • 6. Prodávající se zavazuje kupní smlouvu archivovat v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Takto archivovaná smlouva není dostupná Kupujícímu.
 • 7. Kupní smlouvu dle podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách je možné uzavřít v slovenském jazyce.
 • 8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek.
 • ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI A Podněty SPOTŘEBITELŮ

Případné spory mezi lubezne.sk a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat orgán alternativního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím platformy řešení sporů online ec.europa.eu/consumers/odr. Prodávající doporučuje Kupujícímu dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, kontaktovat prodávajícího přes kontakt uvedený na internetové stránce lubezne.sk pro vyřešení vzniklé situace.

Stížnosti a podněty spotřebitelů se prodávající zavazuje vyřídit ve lhůtě do 15 dnů od přijetí stížnosti nebo podnětu, o vybavení stížnosti nebo podnětu zašle prodávající kupujícímu informaci na mailovou adresu zadanou kupujícím pro tento účel.

Strany této smlouvy se dohodli, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů vzniklých na základě této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou řešeny před Obecným Rozhodčím soudem SR zřízeným při zájmovém sdružení Asociace pro rozvoj podnikání, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 45 745 862 (dále jen "rozhodčí soud") jedním rozhodcem podle vnitřních předpisů rozhodčího soudu. Rozhodčího stanoví a jmenuje rozhodčí soud. Rozhodnutí rozhodčího soudu bude pro strany konečné a závazné. Strany se výslovně dohodly na možnosti soudu ve smyslu ust. § 22a odst. 1 zákona č. 244/2002 Sb., O rozhodčím řízení.

 

Náklady na vrácení nese kupující!

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Základní ustanovení

 

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Mao Direkt Import Kft.

IČO 01 09 295712 se sídlem

Maďarsko, Budapest 1122 Városmajor pouliční 19 / a.

 1. (dále jen: "provozovatel").

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

 

adresa: Mao Direkt Import Kft.

Maďarsko Budapest 1183 Gyömrői pouliční 85-91

 

 

email: infonynilevne@gmail.com

 

 

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,

oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,

zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl / la svůj výslovný souhlas.

 

 

 1. Doba uchovávání osobních údajů

 

Provozovatel uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu na základě zákon o DPH).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

 

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby

Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby,

za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

- jméno a příjmení, titul,

- poštovní adresa,

- fakturační adresa,

- mailová adresa,

- telefonický kontakt,

- údaje o bankovním spojení,

- údaje o předmětu plnění Správce.

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 1. Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v Zákoně máte

právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,

právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona,

právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Provozovatel přijal technické opatření k zajištění datových úložišť (uprihlasovacie jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčena místnost).

Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

WebShop System